Bijlage Beroeps- & Tuchtreglement

Bijlage Beroeps- & Tuchtreglement

BIJLAGE BIJ REGLEMENT BEROEPSUITOEFENING EN REGLEMENT TUCHTZAKEN GEREGISTREERDEN IN SAR REGISTERS

BEGRIPPENLIJST

Adviseren:
In de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelingen doen in het kader van dienstverlening aan een bepaalde consument of cliënt.

Toelichting:
Met adviseren wordt in dit beroepsreglement bedoeld ieder aanbeveling die een geregistreerde doet in het kader van zijn/haar opdracht tot dienstverlening aan een consument of cliënt. Zo valt onder het begrip adviseren bijvoorbeeld
• Een aanbeveling naar aanleiding van een persoonlijk financieel plan voor een consument waarin inzicht wordt geboden in de ontwikkeling van het persoonlijk inkomen, de uitgaven en het vermogen en/of een aanbeveling die de consument helpt om risico’s binnen het financieel plan te beheersen;
• Een aanbeveling die niet ziet op een specifiek financieel product maar bijvoorbeeld op een passende productgroep, zoals bijvoorbeeld het advies aan een cliënt om een pensioenregeling te treffen op basis van een middelloon- of beschikbare premiesysteem,
• Een aanbeveling om de aanschaf van een financieel product na te laten,.
Het begrip ‘adviseren’ is daarmee ruimer gedefinieerd dan het begrip ‘adviseren’ in artikel 1 van de Wet financieel toezicht (Wft).

Cliënt:
Een in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke- of rechtspersoon aan wie een geregistreerde een financiële dienst verleent.

Commissie van Toezicht
Een door het bestuur van de SAR en de subbesturen samengestelde commissie die belast is met de taken zoals omschreven in het Reglement Tuchtzaken Geregistreerden in SAR-registers en waaruit klachtencommissies worden gevormd. De Commissie van Toezicht is onafhankelijk van de SAR en de subbesturen.

Consument:
Een niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke persoon aan wie een geregistreerde een financiële dienst verleent.

Toelichting:
Met de begripsomschrijving voor ‘cliënt en consument’ zoekt dit beroepsreglement aansluiting bij de gelijkluidendet begrippen in artikel 1 Wft.

Exclusiviteitafspraken:
Afspraken tussen een geregistreerde en productaanbieder die ertoe leiden dat voor één of meer productcategorieën slechts het product/de producten van één aanbieder aan een consument of cliënt worden aangeboden. De geregistreerde is voor deze producten niet meer vrij andere producten te adviseren.

Dienstverlening:
Aanbieden van, adviseren over en/of (herverzekerings)bemiddelen van zakelijke schadeverzekeringen en risicomanagement, particuliere schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenverzekeringen en andere financiële producten.

Toelichting:
Met deze omschrijving wordt afgeweken van het begrip ‘financiële dienst’ zoals bedoeld in artikel 1 van de Wft. Zo wordt de dienstverlening van de gevolmachtigde agent uitgesloten van het begrip ‘financiële dienst’. Een gevolmachtigd agent handelt voor rekening en risico van een productaanbieder en neemt daardoor een andere positie in dan een adviseur of bemiddelaar zonder volmacht. Het gedrag van een gevolmachtigd agent valt onder de gedragscode NVGA.

Financiële producten:
Schadeverzekeringen, natura-uitvaartverzekeringen, levensverzekeringen, kaptiaal-, lijfrente-, en stamrechtrekeningen, , pensioenverzekeringen, premiepensioenvorderingen, herverzekeringen, beleggingsobjecten, betaalrekeningen en spaarrekeningen

Geregistreerde:
Een natuurlijke- of rechtspersoon die is ingeschreven in één van de registers.

Klacht:
Een uiting van onvrede van een klager over het gedrag van een geregistreerde die handelt in strijd met de gedragscode

Toelichting:
Het Reglement Tuchtzaken Geregistreerden in SAR registers ziet in de eerste plaats op handelen in strijd met het Reglement Beroepsuitoefening Geregistreerden in SAR registers. Dat betekent dat met name klachten over de door de geregistreerde gevolgde dienstverleningsprocessen in behandeling kunnen worden genomen. Een klager die klachten heeft over de inhoud van een advies en vindt dat hij/zij daardoor is benadeeld, zal zich moeten richten tot een daartoe ingerichte klachtenprocedure bij de financieel dienstverlener, Kifid of de civiele rechter om gecompenseerd te worden voor dat nadeel.

Naast klachten over handelen in strijd met het Reglement Beroepsuitoefening Geregistreerden in SAR registers, voorziet het Reglement Tuchtzaken ook in de mogelijkheid van bezwaar van financieel dientverleners en/of geregistreerden tegen beslissingen van subbesturen om een inschrijving in het betreffende register te weigeren of te beëindigen.

Klager:
Een klager kan zijn:
• Een consument of cliënt,
• Een geregistreerde, of
• Het Subbbestuur.

Productaanbieder:
De rechtspersoon die een beleggingsobject, betaalrekening, spaarrekening, levensverzekering, pensioenverzekering premiepensioenvordering, schadeverzekering, natura-uitvaartverzekering of herverzekering aanbiedt

Raad van Beroep:
Een door het bestuur van de SAR en de subbesturen samengestelde Raad die belast is met de taken zoals omschreven in dit reglement tuchtzaken en waaruit beroepscommissies worden gevormd. De Raad van Beroep is onafhankelijk van de SAR en de subbesturen.

Register:
Een register voor natuurlijke en/of rechtspersonen dat door een subbestuur van de SAR wordt bijgehouden volgens het door het subbestuur vastgestelde huishoudelijk reglement.

SAR:
Stichting Assurantie Registratie. Deze stichting heeft tot doel het instandhouden en bevorderen van de vakbekwaamheid en integriteit op het gebied van financiële dienstverlening. De stichting tracht dit te bereiken door het opzetten en instandhouden van registers waarin natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen worden ingeschreven die voldoen aan de door de Stichting gestelde voorwaarden.

Subbestuur:
Een door de SAR ingesteld bestuur voor het beheer van een register.

logo rv productions Website ontwerp RV Productions © 2011. Alle rechten voorbehouden | Disclaimer