Beroepsreglement

Beroepsreglement

REGLEMENT BEROEPSUITOEFENING GEREGISTREERDEN IN SAR REGISTERS

Vastgesteld en in werking getreden op 31 december 2015

INHOUD

Begrippenlijst
Afdeling 1: Vakbekwaamheid
Afdeling 2: Integriteit
Afdeling 3: Professioneel handelen


BEGRIPPENLIJST

Als in dit document woorden cursief zijn opgenomen, bestaat voor dat woord een definitie die geldt binnen dit reglement en die is opgenomen in de begrippenlijst. De begrippenlijst is een bijlage van het Reglement Tuchtzaken en het Reglement Beroepsuitoefening Geregistreerden in SAR registers.

AFDELING 1. VAKBEKWAAMHEID

Artikel 1: Deskundigheid
1. Een geregistreerde voldoet aan de diploma-eisen die zijn opgesteld voor het betreffende register.
2. Een geregistreerde onderhoudt zijn vakkennis en zorgt dat deze actueel blijft door tenminste het voor het betreffende register opgestelde (bovenwettelijke) educatieprogramma te volgen.
3. De diploma-eisen en het educatieprogramma, bedoeld in het eerste respectievelijk het tweede lid van dit artikel zijn beschreven op de respectievelijke websites.

Artikel 2: Vaardigheden
1. Een geregistreerde die niet is ingeschreven in het Registermakelaar in Assurantiën of het Register Pensioenadviseur heeft ten minste drie jaar relevante en ononderbroken relevante werkervaring in de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving in het betreffende register. Gedurende de periode dat hij/zij is opgenomen in het register is hij/zij werkzaam op het vakgebied waar het betreffende register op ziet.
2. Een geregistreerde die is ingeschreven in het Registermakelaar in Assurantiën of het Register Pensioenadviseur heeft ten minste 5 jaar onafgebroken werkervaring in de onafhankelijke assurantieadvisering, direct voorafgaand aan het verzoek tot inschrijving in het betreffende register. Gedurende de periode dat hij/zij is opgenomen in het register is hij/zij werkzaam op het vakgebied waar het betreffende register op ziet.
3. Een geregistreerde houdt de ontwikkelingen op zijn vakgebied en in zijn beroepsuitoefening bij zodat de vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep actueel blijven door ten minste het voor het betreffende register opgestelde (bovenwettelijke) educatieprogramma te volgen. Dit educatieprogramma is gepubliceerd op de website die van toepassing is op de website van de erkenningsregeling waar ingeschrevene bij aangesloten is.

Toelichting:
Bijhouden van de ontwikkelingen ‘op zijn vakgebied en in zijn beroepsuitoefening’ ziet bijvoorbeeld op het bijhouden van ontwikkelingen over de invulling van zorgplicht, compliance, het bieden van transparantie over de kosten van de dienstverlening en het belonings- en bonusbeleid. Dit artikel ziet dus niet specifiek op vaktechniek maar meer op competenties, vaardigheden en gedrag.

Artikel 3: Zorgvuldige uitoefening dienstverlening
1. Een geregistreerde
a. Beschrijft voorafgaand aan de start van de dienstverlening wat zijn/haar dienstverlening inhoudt zodat de consument of cliënt weet wat hij/zij van hem/haar wel en niet mag verwachten, tenzij de aard van de dienstverlening zich daartegen verzet. In het laatste geval stelt de geregistreerde de consument of cliënt zo spoedig mogelijk na de start van de dienstverlening daarvan op de hoogte;
b. Plant, stuurt en richt processen in die invulling geven aan dienstverlening die voor onbepaalde tijd wordt aangeboden en rond de door hem/haar aangeboden dienstverlening op de afgesproken wijze af, als de dienstverlening voor een bepaalde tijd wordt aangeboden;
c. Communiceert mondeling en schriftelijk juist en begrijpelijk;

Toelichting:
Een geregistreerde maakt aan een consument of cliënt duidelijk welke werkzaamheden hij/zij zal verrichten om de gevraagde dienstverlening zorgvuldig uit te kunnen voeren. Hij/zij, kan een inschatting geven van de doorlooptijd van zijn werkzaamheden en kan het proces zodanig inrichten dat voor de consument of cliënt relevante deadlines worden gehaald.
Bij voorkeur doet de geregistreerde dit voorafgaand aan de start van de dienstverlening. Maar dat is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld bij een schadeverzekering die op afstand door een consument wordt afgesloten via de dienstverlener en die direct moet ingaan (bijvoorbeeld een auto-, of reisverzekering). In dat geval zorgt de geregistreerde dat de consument of cliënt zo spoedig mogelijk na het verlenen van de dienstverlening in kennis wordt gesteld, of kennis kan nemen van de aard en omvang van de dienstverlening.
Als de dienstverlening wordt aangeboden voor onbepaalde tijd, bijvoorbeeld gedurende het begeleiden en afhandelen van schades of het bewaken dat een financieel product blijft voldoen aan de doelstellingen van de klant (nazorg), zorgt de geregistreerde ervoor dat de daarvoor noodzakelijke dienstverleningsprocessen worden ingericht en nageleefd.
Als voor de consument of cliënt relevante dienstverlening niet door hem/haar wordt aangeboden (zoals bijvoorbeeld het verlenen van bemiddelingsactiviteiten of nazorg) meldt de geregistreerde dat ook en waarschuwt de consument of cliënt ervoor dat voor deze dienstverlening een aanvullende opdracht moet worden verstrekt of dat deze dienstverlening bij een andere dienstverlener moet worden gevraagd.

2. Een geregistreerde die adviseert onderzoekt de omstandigheden en behoeften van de consument of cliënt en legt de gegevens vast. Een geregistreerde mag daarbij afgaan op de juistheid en volledigheid van de gegevens die de consument of cliënt verstrekt, tenzij de geregistreerde zich in alle redelijkheid bewust moet zijn van aanwijzingen dat dit niet het geval is. Als dat noodzakelijk is voor een zorgvuldige dienstverlening, stelt de geregistreerde een nader onderzoek in naar de door de consument of cliënt verstrekte gegevens.

Toelichting:
Een geregistreerde is bij de uitvoering van zijn werkzaamheden afhankelijk van de gegevens die de consument of cliënt hem/haar geeft. Daarbij mag de geregistreerde afgaan op de juistheid en volledigheid van die gegevens. In bepaalde omstandigheden zal de geregistreerde echter nader onderzoek moeten verrichten naar de juistheid en volledigheid van gegevens, zoals
• wanneer door de consument of cliënt verstrekte gegevens tegenstrijdig of in ieder geval niet eenduidig (b)lijken te zijn (bijvoorbeeld omdat inkomensgegevens of jaarrekening niet overeenkomen met de door de consument of cliënt geschetste financiële positie);
• wanneer twijfel bestaat over de juistheid van de verstrekte gegevens (bijvoorbeeld omdat de cliënt werkzaam is in een bedrijfstak met een verplichtgestelde CAO, terwijl de cliënt aangeeft dat een verplichtgestelde CAO niet van toepassing is).

3. Een geregistreerde neemt een opdracht tot dienstverlening niet aan, als hij niet de gegevens krijgt die hij redelijkerwijs nodig heeft voor zorgvuldige dienstverlening.

Toelichting:
Dit geldt voor de gegevens die nodig zijn om de gevraagde dienst te kunnen leveren, maar bijvoorbeeld ook voor de gegevens die nodig zijn voor de identificatie van de consument of cliënt en als twijfel over de juistheid en volledigheid van de gegevens niet zijn weggenomen na nader onderzoek zoals bedoeld in het tweede lid.

4. Een geregistreerde die adviseert, heeft in redelijkheid alternatieven afgewogen en wijst de consument of cliënt op eventuele nadelen of risico’s van het advies en op eventuele lacunes tussen het advies en de behoeften van de consument of cliënt.

Toelichting:
Een geregistreerde kan beargumenteren waarom de door hem/haar aangeboden oplossing passend is en net zo goed als, of beter past dan alternatieve oplossingen. Als het niet mogelijk is een oplossing aan te dragen die aan alle wensen en doelstellingen van de consument of cliënt tegemoet komt, licht de geregistreerde dat toe. Als aan de aanbevolen oplossing risico’s zijn verbonden voor de consument of cliënt wijst de geregistreerde hem of haar daar ook op en licht toe of en hoe deze risico’s beheerst kunnen worden.

Artikel 4: Voldoende deskundig voor de opdracht
Een geregistreerde aanvaardt alleen een opdracht tot dienstverlening als hij/zij over voldoende deskundigheid beschikt om de opdracht uit te voeren, al dan niet binnen de eigen kantoororganisatie. Ingeval de geregistreerde van deskundigheid buiten de eigen kantoororganisatie gebruik maakt, overlegt de geregistreerde dat eerst met de consument of cliënt.
In alle andere gevallen weigert de geregistreerde de opdracht.
AFDELING 2: INTEGRITEIT

Artikel 5: Belang van de consument of cliënt staat voorop
1. Een geregistreerde stelt het belang van de consument of cliënt voorop bij het verlenen van een dienst en behartigt deze belangen naar beste weten en kunnen.
2. Als de belangen van een geregistreerde bij het verlenen van een dienst kunnen conflicteren met de belangen van de consument of cliënt, stelt hij de consument of cliënt daarvan op de hoogte en vraagt toestemming van de consument of cliënt om de dienstverlening voort te zetten. De leden 4 en 5 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Een geregistreerde of een werknemer van een geregistreerde ingeval de geregistreerde een rechtspersoon is, treedt niet tegelijkertijd op voor twee opdrachtgevers van wie de belangen kunnen conflicteren, tenzij beide opdrachtgevers daar toestemming voor geven.
4. De in het tweede lid bedoelde toestemming kan alleen worden verkregen door voorafgaand aan de dienstverlening volledig openheid van zaken te geven aan de opdrachtgevers over de conflicterende belangen.
5. In geval de geregistreerde of de werknemer van een geregistreerde ingeval de geregistreerde een rechtspersoon is, met voorafgaande toestemming optreedt voor opdrachtgevers met conflicterende belangen, waakt hij/zij ervoor de belangen van de ene opdrachtgever niet boven die van de andere te plaatsen. Als dit moeilijk (b)lijkt te zijn, zal de geregistreerde, respectievelijk de werknemer van de geregistreerde zich moeten beraden over zijn positie ten opzichte van beide partijen en zo nodig de opdracht aan één van beide opdrachtgevers moeten teruggeven.

Toelichting:
Conflicterende belangen van opdrachtgevers kunnen zich bijvoorbeeld voordoen in de volgende situaties:
• Een assurantiebemiddelaar treedt bij een autoschade op voor beide chauffeurs. Voor de bonus/malus regeling is van belang wie schuldig is aan het veroorzaken van de schade;
• Een pensioenadviseur adviseert zowel een werkgever als zijn werknemer die tegengestelde belangen hebben bij de uitleg van een bepaling in de pensioenovereenkomst.
Een conflicterend belang van de geregistreerde bij het verlenen van een dienst met het belang van een consument of cliënt kan zich bijvoorbeeld voordoen in de volgende situatie:
• Een geregistreerde is zowel betrokken bij een volmachtbedrijf als bij het zusterbedrijf dat adviseert en bemiddelt.


Artikel 6: Eer en waardigheid van de beroepsgroep
1. Een geregistreerde verricht zijn werkzaamheden op een eerlijke, zorgvuldige en behoorlijke wijze, houdt zich aan wet- en regelgeving en onthoudt zich zowel binnen als buiten de uitoefening van zijn beroep van uitlatingen en/of gedragingen die schade kunnen toebrengen aan de eer en waardigheid van de beroepsgroep.

Toelichting:
Wat onder ‘eer en waardigheid van het beroep’ wordt verstaan wordt mede bepaald door de opvattingen van redelijk handelende en redelijk vakbekwame beroepsgenoten en door maatschappelijke opvattingen.
Ook buiten de hoedanigheid van financieel dienstverlener, bijvoorbeeld in nevenfuncties maar ook in privé, moet een geregistreerde zich gedragen overeenkomstig de eer en waardigheid van het beroep.

2. Een geregistreerde onthoudt zich van negatieve uitlatingen over andere geregistreerden, maar zal eventuele bezwaren tegen de handelwijze melden bij de Tuchtcommissie.

Artikel 7: Verklaring van geen bezwaar
Een geregistreerde overlegt bij inschrijving in het betreffende register een recente verklaring van geen bezwaar voor de uitoefening van zijn beroep, afgegeven door de gemeente waarin de geregistreerde woonachtig is. Vervolgens overlegt de geregistreerde eens in de vijf jaar een verklaring van geen bezwaar.

Artikel 8: Vrijheid van advies
1. Een geregistreerde die niet is ingeschreven in het Register Inkomensadviseur of het Register Pensioenadviseur moet vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van het beroep in gevaar kunnen komen. Dit betekent onder meer dat een geregistreerde
a. geen exclusiviteitafspraken heeft met één productaanbieder, tenzij het spaar- en betaalproducten betreft voor geregistreerden met een bankagentschap;
b. geen (contractuele) afspraken heeft met één of meer productaanbieders over (minimum) productieverplichtingen;
c. voorkomt dat hij/zij in een afhankelijke positie komt van één of meer productaanbieders waardoor hij/zij gedwongen wordt producten van die betreffende aanbieder aan te bevelen of te bemiddelen;
d. opdrachten uit kan voeren overeenkomstig de eigen beroepsnormen; en
e. opdrachten kan weigeren uit te voeren of opdrachten kan teruggeven aan de consument of cliënt wanneer zij in strijd komen met de eigen beroepsnormen.

Toelichting:
Een ingeschreven moet zijn vrijheid en onafhankelijkheid bewaken tegenover degenen van wie hij/zij financiële producten adviseert of bemiddelt, tegenover degenen met wie hij/zij anderszins beroepsmatig samenwerkt en tegenover de consument of cliënt. Dit betekent dat de geregistreerde zich bij de advisering en bemiddeling alleen laat leiden door het belang van de consument of cliënt en volledig vrij is in de wijze waarop en bij wie financiële producten worden ondergebracht. Verder is de geregistreerde vrij om de dienstverlening uit te voeren volgens de eigen vaktechnische beroeps- en integriteitsnormen en heeft de geregistreerde het recht een opdracht te weigeren als dit niet het geval is.

Een geregistreerde moet voorkomen dat bij de advisering elementen van eigenbelang een rol kunnen gaan spelen.

2. Bij inschrijving in het register ondertekenen geregistreerden een door het subbestuur opgestelde verklaring waaruit blijkt dat zij aan het onder lid 1 bepaalde voldoen.
3. Zodra de omstandigheden van de geregistreerde wezenlijk wijzigen meldt de geregistreerde dat direct en uit eigen beweging aan het subbestuur en ondertekent de door het subbestuur opgestelde verklaring waaruit blijkt dat de geregistreerde daaraan blijft voldoen. Een wezenlijke wijziging van de omstandigheden betreft in ieder geval
a. Gedragingen die zich na de inschrijving voordoen en die de eer en waardigheid van de beroepsgroep schaden;
b. Wijziging van werkgever;
c. Wijziging van het beleid van de financiële onderneming.
In andere gevallen ondertekent de geregistreerde de verklaring na inschrijving eens in de vijf jaar ter bevestiging dat aan de in lid 1 genoemde voorwaarden blijft worden voldaan.
4. Een geregistreerde is verplicht direct en uit eigen beweging melding te doen aan het subbestuur als niet meer voldaan wordt aan het bepaalde onder lid 1.
5. Een geregistreerde is verplicht op eerste verzoek van het subbestuur alle informatie te verschaffen die het bestuur noodzakelijk acht om te beoordelen of wordt voldaan aan het bepaalde in het eerste lid.
6. Op geregistreerden die zijn ingeschreven in het Register Inkomensadviseur of het Register Pensioenadviseur en hun beroep in vrijheid en onafhankelijk kunnen uitoefenen zijn de leden 1 tot en met 5 van overeenkomstige toepassing.
Geregistreerden die zijn ingeschreven in het Register Inkomensadviseur of het Register Pensioenadviseur die hun beroep niet in vrijheid en onafhankelijk kunnen uitoefenen, onthouden zich van het verlenen van de financiële dienst wanneer een redelijk bekwaam en redelijk handelende Register Inkomens-, of Pensioenadviseur behoort te beseffen dat dit niet in het belang van de consument of cliënt is.

Toelichting
Voor RIA’s en RPA’s geldt, dat zij ook ingeschreven kunnen worden in de betreffende registers, wanneer zij bijvoorbeeld in dienst zijn van een productaanbieder of slechts financiële producten van één aanbieder adviseren en bemiddelen. In dat geval kunnen zij niet voldoen aan de voorwaarden genoemd onder de leden 1 tot en met 6. Als de betreffende adviseur daardoor geen financieel product kan adviseren en/of bemiddelen dat past bij de consument of cliënt, zal hij of zij zich moeten onthouden van het adviseren en/of bemiddelen van het financiële product.

Artikel 9: Integriteitprogramma
Een geregistreerde volgt de door het SAR-bestuur voorgeschreven bovenwettelijke educatieprogramma zoals omschreven op de website van de erkenningsregelingen. In dit programma is het onderdeel integriteit opgenomen zodat de inzichten over integere beroepsuitoefening actueel blijven.

AFDELING 3: PROFESSIONEEL HANDELEN

Artikel 10: Transparantie over dienstverlening en beloning bij start dienstverlening
1. Als een geregistreerde een opdracht tot dienstverlening aanvaardt, maakt hij de consument of cliënt duidelijk welke dienstverlening hij/zij aan deze consument of cliënt aanbiedt, op welke wijze de geregistreerde daarvoor wordt beloond en houdt zich aan de wettelijke verplichtingen en de actuele opvattingen van de betreffende beroepsgroep over de hoogte van de beloning.
2. De geregistreerde houdt bij het vaststellen van de hoogte van de beloning rekening met de aard en de omvang van de dienstverlening die hij/zij aanbiedt.

Toelichting:
De geregistreerde houdt zich aan het wettelijk kader met betrekking tot de beloning voor de aangeboden dienstverlening en aan eventuele bovenwettelijke kaders wanneer dat binnen de beroepsgroep als maatschappelijk wenselijk wordt ervaren. De geregistreerde draagt er zorg voor dat een redelijk verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de hoogte van de beloning, ongeacht de beloningsvorm (bijvoorbeeld provisie, abonnement, uurtarief of vast verrichtingentarief).

3. Als de geregistreerde bij de aanvaarding van de opdracht een schatting geeft van de totale kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van de opdracht, en deze schatting gedurende de opdracht aanmerkelijk dreigt te worden overschreden, treedt de geregistreerde daarover in overleg met de cliënt.

Toelichting:
Als gedurende het uitvoeren van de opdracht blijkt, dat de geschatte kosten aanmerkelijk zullen worden overschreden, is het van belang in overleg te treden met de consument of cliënt zodat deze maatregelen kan treffen met betrekking tot de extra te maken kosten.

4. Als een cliënt of consument daarom vraagt, verstrekt een geregistreerde een specificatie van de declaratie waaruit kan worden opgemaakt welke kosten voor welke werkzaamheden in rekening zijn gebracht. De eerste volzin is alleen van toepassing in het geval het een dienst betreft waarbij één of meerdere complexe producten, betalingsbeschermers, hypothecaire kredieten of uitvaartverzekeringen zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft betrokken zijn, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen of in het geval er geen financiële producten bij betrokken zijn.


Artikel 11: Vertegenwoordiging consument of cliënt
Een geregistreerde vertegenwoordigt de consument of cliënt alleen tegenover derden als hij/zij daartoe gemachtigd is.

Toelichting:
Een geregistreerde verifieert of hij/zij de consument of cliënt mag vertegenwoordigen. Dit geldt ook in die situaties waarin geen direct contact is opgenomen met de consument of cliënt, maar een derde (bijvoorbeeld de productaanbieder of de belastinginspecteur) zich direct richt tot de geregistreerde.

Artikel 12: Beëindiging van de dienstverlening
1. Een geregistreerde beëindigt de dienstverlening niet op een moment waarop dit de belangen van de consument of cliënt schaadt, tenzij van de geregistreerde in redelijkheid niet hoeft te worden verwacht dat hij/zij de dienstverlening voortzet.

Toelichting:
Een ongeschikt moment voor het beëindigen van een opdracht is bijvoorbeeld een moment waarop voor de consument of cliënt relevante termijnen zullen verstrijken, bijvoorbeeld voor het beëindigen van een verzekeringsovereenkomst of voor het indienen van een schade. Omstandigheden waarin in redelijkheid niet van de geregistreerde hoeft te worden verwacht dat hij/zij de dienstverlening voortzet zijn bijvoorbeeld
a. het niet betalen van een factuur door de consument of cliënt na voorafgaande ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn is gesteld voor het alsnog voldoen van de factuur; of
b. het bewust verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie of frauduleus handelen door de consument of cliënt; of
c. het verlies van een noodzakelijke vergunning voor de dienstverlening door de geregistreerde..

2. Een geregistreerde die de dienstverlening aan een consument of cliënt wil beëindigen, biedt de consument of cliënt een redelijke termijn om maatregelen te treffen om de gevolgen daarvan te ondervangen. Gedurende deze periode blijft de geregistreerde verplicht tot het nemen van maatregelen die nodig zijn om de belangen van de consument of cliënt te behartigen.

Toelichting:
Als de geregistreerde een opdracht wil beëindigen behelst een redelijke termijn bijvoorbeeld een periode waarin de consument of cliënt een nieuwe financieel dienstverlener kan vinden. Als in deze periode bijvoorbeeld een termijn voor het indienen van een schade of het beëindigen van een verzekeringsovereenkomst valt, neemt de geregistreerde maatregelen om te voorkomen dat de consument of cliënt rechten verspeelt.

3. Een geregistreerde die de dienstverlening beëindigt of heeft beëindigd, blijft verplicht tot het nemen van maatregelen die nodig zijn om schade voor zijn consument of cliënt te voorkomen, voorzover dat in redelijkheid van hem kan worden gevergd.

Toelichting:
Ook als de relatie met de consument of cliënt is verbroken, kan van een geregistreerde verlangd worden bijvoorbeeld informatie te verstrekken over de consument of cliënt die belangrijk is voor diens positie.

Artikel 13: Overname van een consument of cliënt
1. Als een consument of cliënt een nieuwe financieel dienstverlener aanstelt, verleent de geregistreerde alle medewerking die in redelijkheid van hem gevergd kan worden om de werkzaamheden ten behoeve van de voormalige consument of cliënt over te dragen aan de opvolgende financieel dienstverlener.

2. Een geregistreerde verstrekt op verzoek van een voormalige consument of cliënt inlichtingen of afschriften van stukken aan de opvolgende financieel dienstverlener. De geregistreerde houdt daarbij geen relevante stukken achter, ook niet als daar niet expliciet om is verzocht. Relevante correspondentie die de geregistreerde na overdracht van de consument of cliënt heeft ontvangen, stuurt de geregistreerde zo spoedig mogelijk door naar de opvolgende financieel dienstverlener.

Toelichting:
Het dossier van een consument of cliënt is eigendom van de geregistreerde, op originele stukken van de consument of cliënt na. Originele stukken moeten worden teruggegeven aan de consument of cliënt, of op zijn/haar verzoek aan de opvolgende dienstverlener.
Voor overige stukken uit het dossier werkt de geregistreerde loyaal mee aan de overdracht van alle relevante informatie die noodzakelijk is om de opvolgende financieel dienstverlener in staat te stellen de belangen van de consument of cliënt te behartigen.

3. Als een geregistreerde een opdracht tot dienstverlening aanvaardt van een consument of cliënt die (kort geleden) in de portefeuille van een andere financieel dienstverlener was opgenomen, overlegt hij/zij met de consument/cliënt over de omvang en het ingangstijdstip van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid. Als verwarring mogelijk is over de vertegenwoordigingsbevoegdheid, overtuigt de geregistreerde zich ervan dat de vorige financieel dienstverlener op de hoogte is van de beëindiging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Toelichting:
Bij overname van een consument of cliënt moet de geregistreerde voorkomen dat misverstand kan bestaan over de vraag welke financieel dienstverlener vertegenwoordigingsbevoegd is. Zo nodig neemt de geregistreerde daarover zelf contact op met de vorige financieel dienstverlener.

Artikel 14: geheimhouding
1. Een geregistreerde is verplicht tot geheimhouding van alles wat hem/haar in de uitoefening van het beroep ter kennis komt, tenzij
a. De consument of cliënt hem/haar (deels) van deze verplichting heeft ontheven, of
b. Op hem/haar een wettelijke of op de wet gebaseerde verplichting rust tot openbaarmaking, of
c. Openbaarmaking noodzakelijk is voor de verdediging van zijn/haar eigen belangen.

Toelichting:
Onder omstandigheden zal een geregistreerde informatie die onder de geheimhoudingsplicht valt, moeten verstrekken aan derden, bijvoorbeeld omdat de belastingdienst daarom vraagt of in het kader van ongebruikelijke financiële transacties (witwassen, en financieren van terrorisme).
Een geregistreerde die betrokken raakt bij een civiele-, strafrechtelijke-, klachten-, of tuchtprocedure mag informatie die onder de geheimhoudingsplicht valt prijsgeven als dit noodzakelijk is voor de verdediging van zijn eigen belangen en voorzover dat nodig is voor zijn eigen verweer.

2. Als collega’s en/of kantoorgenoten kennis moeten/kunnen nemen van informatie die onder de geheimhoudingsplicht valt, draagt de geregistreerde er zorg voor dat ook zij zich houden aan de geheimhoudingsplicht en beperkt de geregistreerde het delen van de informatie zoveel als mogelijk tot de informatie die nodig is voor het verrichten van hun werkzaamheden.

3. De geheimhoudingsplicht duurt voor onbepaalde tijd voort na beëindiging van de relatie met de consument of cliënt.

4. De geheimhoudingsplicht wordt niet geschonden als de geregistreerde een mededeling doet aan een opvolgende financieel dienstverlener dat de relatie met de consument of cliënt is beëindigd omdat de hem/haar gevraagde dienstverlening leidde tot handelen in strijd met de waarden en normen van de beroepsgroep.

Toelichting:
Het is niet gewenst, dat consumenten of cliënten die handelen in strijd met de maatschappelijke normen (bijvoorbeeld onterecht schade claimen) zonder belemmering dienstverlening kunnen vragen van geregistreerden. In dat geval mag een geregistreerde met de opvolgende financieel dienstverlener informatie uitwisselen waarom hij/zij een opdracht heeft geweigerd of beëindigd.

Artikel 15: Beroepsaansprakelijkheid
Een geregistreerde zorgt ervoor dat het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid tenminste tot de krachtens de Wet op financieel toezicht geldende bedragen is verzekerd. Voor het kalenderjaar 2014 geldt bedraagt het minimaal te verzekeren bedrag € 1.250.618 per schadegeval en ten minste € 1.875.927 per jaar voor alle schadegevallen gezamenlijk.

Artikel 16: Tuchtregeling
Een geregistreerde sluit zich aan bij de Tuchtregeling van de SAR en wijst consumenten en cliënten schriftelijk op de mogelijkheid om een klacht over de beroepsuitoefening van de geregistreerde voor te leggen aan de Tuchtcommissie.

Artikel 17: Reglement beroepsuitoefening ook van toepassing op bedrijven
Als de geregistreerde een rechtspersoon betreft, draagt de geregistreerde er zorg voor dat
a. De beleidsbepalers het reglement beroepsuitoefening onderschrijven; en
b. De bij de geregistreerde werkzame beroepsbeoefenaars het reglement beroepsuitoefening onderschrijven; en
c. De invulling van een integere en beheerste bedrijfsvoering voorziet in maatregelen die de naleving van het reglement beroepsuitoefening niet in de weg staan, en waar mogelijk stimuleren.

logo rv productions Website ontwerp RV Productions © 2011. Alle rechten voorbehouden | Disclaimer